Kryteria jakości


Wyznacznikiem oceny jakości przy kontroli dokumentacji i wykonawstwa robót są:
– polskie normy techniczne,
– normy i przepisy odbiorowe,
– polskie Prawo Budowlane wraz z przynależnymi dokumentami,
– „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
– uznane reguły sztuki budowlanej.

Dodatkowym kryterium oceny mogą być normy i wytyczne inwestora, jednak tylko wtedy, gdy:
– były one podstawą do projektowania,
– zostały uwzględnione w rozwiązaniach pokazanych w projekcie wykonawczym,
– zostały udostępnione audytorowi w polskiej wersji językowej.

BIURO DORADZTWA INŻYNIERSKIEGO I NADZORU JAKOŚCI INWESTYCJI